top of page

Вашият успех е приоритет за нас

Професионална гимназия по туризъм е държавно неспециализилано училище, в което се обучават 296 ученици от 8 /осми/ до 12 /дванадесети/ клас в дневна и вечерна форма и дуална система на обучение. Седалище на училището е гр. Самоков. Официалният адрес е ул.“Софийско шосе“ № 18. 

 

Гимназията разполага с две самостоятелни, отстоящи на 2 км една от друга, постройки в централната част на града. Сграда №1 - основната е подходяща за обучение по общообразователните предмети. В сградата на ул. "Софийско шосе" се обучават учениците от 8-10 клас. В Сграда №2 се помещават учебните работилници и музейните сбирки. Учениците от 11 и 12 клас провеждат часовете в сградата на "Отец Паисий"21.

Професиите и специалностите, по които се осъществява прием в ПГТ, са от ПН "Хотелиерство, ресторнтьорство и кетъринт";  "Хранителни технологии" и "Производствени технологии - текстил, облекло, обувки и кожи”

В училището се обучават ученици по държавен план-прием след 7. клас и по допълнителен държаван план-прием след 10. клас. Броят на паралелките е 13, със средна пълняемост на паралелката 25 ученици.

Щатният персонал в ПГТ се състои от 27 педагогически специалисти, в т.ч. директор и 1 заместник-директор и 9 непедагогически специалисти. 


Педагогическите специалисти ежегодно повишават квалификацията си в различни квалификационни форми: семинари, обучения, придобиване на професионални квалификационни степени, за да отговарят на високите изисквания на образователната система.

Училището осигурява общообразователна, професионална и разширена подготовка. Създават се условия и за допълнителна подготовка с цел развитие на интелектуално, емоционално, социално, духовно-нравствено и физическо развитие и подкрепа на всяко дете и на всеки ученик в съответствие с възрастта, потребностите, способностите и интересите му.

Професионална гимназия по туризъм - Самоков

Професионална гимназия по туризъм - Самоков

Възпроизвеждане на видеото
Classroom

ПРИЕМ

Приемът в гимназията се осъществява след завършен 7. и 10. клас. 

Специалности след 7 клас:

ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Специалност: код 8110101„Организация на хотелиерството”, професия: код 811010 „Хотелиер”

Специалност: код 8110602„ Производство и обслужване  в заведения за хранене и развлечения”,  професия: код 811060 „Ресторантьор”

Специалност: код 8120101„Организация на туризма и свободното време”, професия: код 812010 „Организатор на туристическа агентска дейност”

ДУАЛНА СИСТЕМА НА ОБУЧЕНИЕ

Специалност: код 8110701 „Производство на кулинарни изделия напитки” професия: код 811070 „Готвач”

Специалност: код 5410206 „Производство на захар и захарни изделия”, професия: код 541020 „Оператор в хранително – вкусовата промишленост”

Специалност: код 8110101„Организация на хотелиерството”,  професия: код 811010 „Хотелиер”

Специалност: код 8110603„Кетъринг”, професия: код 811060 „Ресторнтьор”

ВЕЧЕРНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Специалност: код 8110301 „Хотелиерство”, професия: код 811030 „Камериер”

Специалности след 10 клас:

Специалност: код 5420501 „Производство на облекло от текстил”, професия: код 542050 „Оператор в производството на облекло” -

професия- Машинен монтьор

Специалност - Металообработващи машини

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

По всички професии и специалности, предлагани в училище.
bottom of page