top of page

Мисия и цели

Мисия

Училището провежда политика за висококачествена професионална подготовка на учениците, способни да се реализират в условията на пазарна икономика , чрез създаване на оптимална училищна среда, усъвършенстващи се учители, партньорство с родители, институции и работодатели. Педагогическият екип се стреми да подготви добри професионалисти, чрез предоставяне на образователен продукт , отговарящ на европейските критерии за качество и умение през целия живот.

ВИЗИЯ НА УЧИЛИЩЕТО

 

Нашето училище е училище на диалог и сътрудничество, което се утвърждава като конкуретноспособно училище с непрекъснато обновяваща се материална база, със съвременни технологии и иновативни методи на преподаване, училище което ангажира, насърчава и подкрепя отделната личност да получи образование и професионални умения, училище – обособена общност от ученици, учители и родители, проявяващи толерантност, загриженост и зачитане на човешките ценности.

Визия
Стратгии

СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ


Повишаване авторитета на ПГТ чрез изградена единна и ефективна система за управление, която да осигури високо качество на образованието и превръщането на институцията в търсена и конкуретноспособна.


Стратегическите цели на ПГТ са ориентирани към постиженията на образователните политики в страната ни и тези от ЕС. Отчитат се националните традиции, регионалните тенденции и общински политики на българското образование. Приоритет е необходимостта от ефективно прилагане на информационни и комуникационни технологии, иновации в образованието и изграждане на вътрешна информационно-комуникационна структура и връзките в нея за осъществяване на образователни цели. На преден план се извежда интелектуалното, емоционално, социално, духовно-нравствено и физическо
развитие и подкрепа на всеки ученик в съответствие с възрастта, потребностите, способностите и интересите му, залегнали в дейностите по постигане на оперативните цели.


Отчетени са състоянието и потребностите към момента, потребностите на човешките ресурси и нуждата им от подкрепа, както и ролята на училището като обществен фактор в системата на образователните институции в общината и региона.


СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1: Повишаване качеството и ефективността на образователния процес чрез личностно-ориентирания подход и стимулиране на развитието, творческите заложби и потенциала на всеки ученик.
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2: Повишаване ефективността на управление на училището.
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3: Привличане на ресурси от общността и външната среда, участия в национални
и международни програми и проекти на Европейския съюз и тяхното реализиране.
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 4: Осигуряване на съвременна и адекватна на ОВП материална и технологична
обезпеченост на училището.


ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ
Разработените оперативните цели произтичат от целите и принципите на училищното образование, както и от „областите на наблюдение за изградена система за управление на качеството на образователна институция:


1. УПРАВЛЕНИЕ НА ПГТ
2. УПРАВЛЕНИЕ НА СРЕДАТА
3. УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС
4. УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЦЕСА НА ВЪЗПИТАНИЕ И СОЦИАЛИЗАЦИЯ

5.ПАРТНЬОРСТВО И
СЪТРУДНИЧЕСТВО НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ

bottom of page