top of page

Борислава Хаджийска

Директор на ПГ по туризъм - Самоков, професия учител по български език и литература

1.

Филсоофия

"Не искам да ти внушавам, че само образованите и учените хора могат да дадат нещо ценно на света (...) Не е така...

2.

Възгледи на управление

Oриентираност към интереса и мотивацията на ученика,  към възрастовите и  социал-ните промени в живота му и 

към  способността му да 

прилага усвоените компетен-тности на практика

3.

Методи на управление

Утвърждавам човешките отношения в процеса на управление, водия и увличам 

другите, изявявам се  като 

лидер, работя в екип.

4.

Възгледи за преподаване

Съчетаване на традиционни с модерни методи в зависимост от темата и конкретната ситуация в класа...

Therapy Sessions

5.

Методи на преподаване

"И когато видим дете, разтворило книга - да стихнем."​...

6.

Отговорности

Често оценката, получавана в час, не е реална, колкото би трябвало да бъде, но пък е заслужена предвид обстоятелствата, при които бива получена...

7.

Обратна връзка

Демокротичният стил  на управление и приятелското ми отношение към всички позволяват да получавам ежедневно обратна връзка

8.

Бъдещи планове

- следване на технологичния напредък

- прилагане на иновации, адекватни на потребностите на учениците

- обучение по професии, необходими на икономиката 

Убеждения

"(...) светът  не се е отклонил по пътя към безумието и (...) зад глъчката и врявата от при­видно безсмислени събития в действителност лежи един внушителен и обнадеждаващ модел."  (Алвин Тофлър, "Третата вълна") Не всичко, което не разбирам, заслужава да бъде отхвърлено и отречено. Светът е такъв, какъвто трябва да бъде. Търсещият проямна да се  вгледа в себе си като начало.
"(...) с интели­гентност и  мъничко късмет появяващата се циви­лизация (тази, в която живеем - така наречената цивилизяцията на Трета вълна) може да бъде направена  по-разумна, чув­ствителна и жизнеспособна, по-добра и по-демо­кратична от всички, които някога сме познавали." (Алвин Тофлър, "Третата вълна"). 

снимка.jpg
Визитка

ИМЕ - Борислава Хаджийска

ПРОФЕСИЯ - Учител по БЕЛ

ОБРАЗОВАНИЕ 
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", специалност "Българска филология"
Държавен библиотекарски институт - София
СУ "Свети Климент Охридски" ДИУУ Втора ПКС

МЕСТОРАБОТА - Професионална гимназия по туризъм - Самоков

ПРОФЕСИОНАЛЕН СТАЖ

25 г.

Сътрудничество и взаимодействие

Ежедневна работа върху изграждането и поддържането на сътрудничеството и взаимодействието с:

Ученици

Учители

Родители

Социални партньори

Работодатели


Общото образование е темелът, върху който се надгражда всичко.
Свободата в училище при избор на предмети и програми е бъдещето на образованието.
Contact
bottom of page