top of page

Сътрудничество и взаимодействие

ПАРТНьОРСТВО, ДИАЛОГ, ОБМЕН МЕЖДУ СТРАНИТЕ В ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС 

Ученици

Създавам предпоставки за качествено образование на учениците, избрали професионално образование в ПГТ:

 • разработих Правилника за дейността на училището и Етичния кодекс на училищната общност и следя за спазването им;

 • разработвам учебни планове, съобразно нивото на усвоени компетентности; 

 • разработвам проекти с цел обхващане на широк диапазаон от интереси; 

 • инициирам ежегодно формирането на Ученически парламент и подкрепям работата му;

 • откликвам при всеки проблем и нужда на ученик

viber_изображение_2021-10-05_19-56-52-440.jpg
Ученици
viber_изображение_2021-10-05_20-18-10-661_edited.jpg

Учители

 • разработвам щатно и разпределям нормативите на педагогическите специалисти, осигурявайки нормативи на всички

 • разработих Правилник за вътрешния трудов ред - ежедневно следя за спазването му

 • морално и материално стимулирам педагогическите специалисти 

 • подкрепям инициативи и участвам в реализирането им

 • комуникирам с всички, признавам правото на мнение 

Учители

Родители

 • ежедневно разговарям с родители по въпросите на децата им;

 • включвам родителите в инициативите, предприети в училище;

 • оказвам им подкрепа в преодоляването на проблематични ситуации;

 • обсъждам възможностите за развитието на децата им;

 • родителите са партньори в час.

 • работя активно с родителската общност в Обществения съвет

 • инициирах създаването на Училищно настоятелство

viber_изображение_2021-10-05_18-49-15-792.jpg
Родители
Социални партньори
Izkustvo-sreshtu-agresia.jpg
obmen partniori.jpg

Социални партньори

 • Синдикати - на училищно ниво действат 2 синдикални организации и са съгласувани всички документи с организацията; социалните разходи се извършват своевременно; 

 • Младежки дом - Самоков - сътрудничество в дейности, конкурси, мероприятия;

 • НПО - съвместни проекти в сферата на изкуството за преодоляване на агресията и в сферата на професионалната подготовка;

 • Музей, Градска библиотека в Самоков - включване в инициативи;

 • Медии - електронни, социални, тв - популяризирам живота на училището; поддържам училищния сайт и фейсбук на училището.

Sreshta-22.jpg

Работодатели

Отлично сътрудничество с фирмите партньори

Без активното участие на бизнеса професионално образование е невъзможно.

Сключени договори за 2020 - 2021 г.

 • за учебна и производствена практика - "Самоков - Боровец "АД, Общинско предприятие „Маркетинг, туризъм и туристически дейности“ (хотел Арена- Самоков),

 • за практическо обучение на реално работно място: "Самоков - Боровец" АД, "Си комерсиал - 7" ЕООД, Общинско предприятие „Маркетинг, туризъм и туристически дейности“ (хотел Арена - Самоков), "Азия 2208" ЕООД, „Боровец гардънс, мениджмънт“ ЕООД, „ВНП Фасилити“ ЕООД и други.

Sreshta-22.jpg
Работодатели
bottom of page