top of page

Резюме

Личен профил


 

 • Организирам, контролирам и отговарям за цялостната дейност на училището. Планирам, организирам и ръководя дейността по осъществяване на държавната политика в областта на образователно - възпитателния процес и цялостната административно-управленска и финансова дейност в гимназията.

 • Планирам стратегията на училището и следя за реализирането й.

 • Осъществявам контрол върху образователно-възпитателния процес.

 • Съставям и утвърждавам Списък - образец № 1

 • Сключвам, изменям и прекратявам трудовите договори с педагогическия и непедагогическия специалисти.

 • Осигурявам длъжностни характеристики, актуализирам ги при необходимост, запознавам педагогическите и непедагогическите специалисти

 • Утвърждавам документите и осигурява изпълнение на взетите от него решения.

 • Разпределям преподавателската работа между учителите, съгласно утвърдените норми.

Ролята, която съм избрала в този момент, ежедневно ме изправя пред необходимостта да се питам, да търся, да се съмнявам, да действам. 


Често не съм удовлетворена от работата си. Но това не ме демотивира.

Когато човек работи в една институция повече от 5 години, има вероятност бързо и лесно се приучи към някои вредни навици, като този да привикне към статуквото в системата. Аз притежавам способността да се интересувам от новото, различното, поемам предизвикателства и не се страхувам от трудностите.Мотивацията ми е провокирана от идеята за работа по формиране на поколение от креативни мечтатели, професионалисти в сферата си.

В работата си греша и не упреквам, когато другите го правят, защото разбирам сложността на живота и ситуациите, в които сме поставени или сами избираме.


Всеки ден се опитвам да оценявам стореното от другите за мен и се старая им благодаря.

Образование

1991-1995

ПУ "Паисий Хилендарски"

1988-1990

Държавен библиотекарски институт – София

Специалност: Българска филология

Професионална квалификация: Учител по български език и литература

Квалификационна степен: Магистър

Изучавани дисциплини:

Българска литература, руска литература, западноевропейска литература, славянска литература, антична литература; езикознание, фонетика и лексикология, морфология на съвременния български език, синтаксис на съвременния български език и стилистика на съвременния български език; методика на българския език и литературата, педагогическа психология.

Специалност: Книгоразпространение

Професионална квалификация: Книгоразпространител

Квалификационна степен: Бакалавър

Изучавани дисциплини: Българска литература, детска литература, западноевропейска литература,
културология, книгоразпространение

1984-1988

Професионална техническа гимназия „Никола Вапцаров”, град Самоков

Специалност: Средно-специално образование, професия „Радио и телевизия”

Изучавани дисциплини: Общообразователни предмети, електротехника, радио и телевизия

Квалификации

2008 г.

Софийски университет „Свети Климент Охридски”, Департамент за информация и
усъвършенстване на учителя

2005 г.

Софийски университет „Свети Климент Охридски”, Департамент за информация и
усъвършенстване на учителя

Изследователска дейност на учителя по български език и литература

 

Професионално-квалификационна степен: Втора професионалноквалификационна степен 

Иформационни технологии в обучението, потребности от развитие на учениците,
съвременни педагогически технологии, философия на промените в обучението по
български език и литература в контекста на ДОИ, психологични и сициолингвистични
аспекти на обучението в създаването на текст.

Професионално квалификационна степен: Трета професионално квалификационна степен

2002 г.

Професионалноквалификационна степен: Четвърта професионалноквалификационна степен

Софийски университет „Свети Климент Охридски”, Департамент за информация и
усъвършенстване на учителя

2000 г.

Софийски университет „Свети Климент Охридски”, Департамент за информация и
усъвършенстване на учителя

Анализът по литература, методика на преподаването на български език и литература

Професионалноквалификационна степен: Пета професионалноквалификационна степен

Трудов стаж

26.11.2018 - до момента

Професионална гимназия по туризъм

Самоков

01.09.2003 - 01.10.2018

Професионална гимназия по туризъм - Самоков

Работодател: Професионална гимназия по туризъм

Вид на дейността: Образование

Заемана длъжност: Директор

Основни дейности: Планиране, организиране и ръководене на учебно-възпитателния процес и
цялостната административно-управленска и финансова дейност в училището.

Работодател: ПГ по туризъм, Самоков

Вид на дейността: Образование 

Заемана длъжност: учител по български език и литература; старши учител; ВрИДД

Основни дейности: Планиране и подготовка на учебния процес; провеждане на обучение по
български език и литература и по културология; изграждане на общи знания, умения и ценности у учениците според съответната им възраст;
диагностициране, оценяване и отчитане на постиженията на учениците и на учебния процес.
Участие в училищни комисии.

01.01.2000 – 01.09.2003

СОУ „Отец Пайсий” 

Работодател: СОУ „Отец Пайсий” – Самоков ул. „Булаир” №2

Вид на дейността: Образование 

Заемана длъжност: учител по български език и литература

01.02.2002 – 13.05.2002

Общинска библиотека „Паисий Хилендарски”

Работодател: Общинска библиотека „Паисий Хилендарски”, Самоков

Вид на дейността: Култура

Заемана длъжност: библиотекар

Основни дейности: Обслужване на читатели в заемна и читалня в детски отдел на библиотеката.
Организиране и провеждане на мероприятия, предназначени за осмисляне
свободното време на децата и учениците.
Анализиране процеса на работа в библиотеката.

14.09.1999 – 01.09.2000

Профилирана гимназия "К. Фотинов"

Работодател: Профилирана гимназия „Константин Фотинов”, Самоков ул."Цар Борис III" 47

Вид на дейността: Образование

Заемана длъжност: учител по български език и литература

Основни дейности: Планиране и подготовка на учебния процес; провеждане на обучение по български
език и литература; изграждане на общи знания, умения и ценности у учениците според
съответната им възраст; диагностициране, оценяване и отчитане на постиженията на
учениците и на учебния процес.

01.09.1998 – 30.06.1999

ОПУ "Н. Рилски"

Работодател: ОПУ „Неофит Рилски” гр. Самоков, ул. „Софийско шосе”№3

Вид на дейността: Образование

Заемана длъжност: учител по български език и литература

Основни дейности: Планиране и подготовка на учебния процес; провеждане на обучение по български
език и литература; изграждане на общи знания, умения и ценности у учениците според
съответната им възраст; диагностициране, оценяване и отчитане на постиженията на
учениците и на учебния процес.

15.09.1995 – 01.09.1998

СОУ "Отец Паисий"

Работодател: СОУ „Отец Пайсий” – Самоков ул. „Булаир” №2

Вид на дейността: Образование

Заемана длъжност: учител по български език и литература

Основни дейности: Планиране и подготовка на учебния процес; провеждане на обучение по български
език и литература; изграждане на общи знания, умения и ценности у учениците според
съответната им възраст; диагностициране, оценяване и отчитане на постиженията на
учениците и на учебния процес.

1991-1992

ИИИ

Работодател: ДФ "Култура", София

Вид на дейността: Книгоразпространение

Заемана длъжност: Книгоразпространител (управител на книжарница)

Основни дейности: Обработка на заявки; обслужване на клиенти; попълване на отчетни документи

За контакти

0884772747

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Instagram
bottom of page